قیمت روز شمش و بیلت در ایران

Please Select Valid Pricing Table

قیمت آلومینیوم در بورس لندن و شانگهای

Please Select Valid Pricing Table

فرمول و نحوه محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس