آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی
,

آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی

آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی شامل A413 ،356 ،A380 ،LM21 ،LM6 ،LM4 ،LM2 ،AS7U3G ،AS7GO3 ،AS9U3 ،ADC12 ALSi9Mg جدول زیر را مطالعه فرمایید. Pb Sn Ti Zn Ni Cr Mg Mn Cu Fe Si آلیاژ _ 0.15 _ 0.50 0.50 _ 0.10 0.35 1.0…