,

آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی

آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی

آنالیز شمش آلومینیوم آلیاژی شامل A413 ،۳۵۶ ،A380 ،LM21 ،LM6 ،LM4 ،LM2 ،AS7U3G ،AS7GO3 ،AS9U3 ،ADC12 ALSi9Mg جدول زیر را مطالعه فرمایید.

Pb Sn Ti Zn Ni Cr Mg Mn Cu Fe Si آلیاژ
_ ۰٫۱۵ _ ۰٫۵۰ ۰٫۵۰ _ ۰٫۱۰ ۰٫۳۵ ۱٫۰ ۱٫۳ ۱۱-۱۳ A413
_ ۰٫۱۵ _ ۰٫۴۰ ۰٫۵۰ _ ۰٫۱۰ ۰٫۳۵ ۱٫۰ ۱٫۰ ۱۱٫۰-۱۳٫۰ A413.1
_ _ _ ۰٫۰۵ ۰٫۰۵ _ ۰٫۰۵ ۰٫۰۵ ۰٫۱۰ ۰٫۶ ۱۱٫۰-۱۳٫۰ A413.2
_ ۰٫۱۰ _ ۰٫۱۰ ۰٫۱۰ _ ۰٫۱۰ ۰٫۱۰ ۳٫۰-۴٫۰ ۰٫۷-۱٫۱ ۷٫۵-۹٫۵ ۳۸۰٫۲
_ ۰۳۵ _ ۳٫۰ ۰٫۵۰ _ ۰٫۱۰ ۰٫۵۰ ۳٫۰-۴٫۰ ۱٫۳ ۷٫۵-۹٫۵ A380.0
_ _ ۰٫۲۰ ۰٫۱۰ _ _ ۰٫۲۵-۰٫۴۵ ۰٫۱۰ ۰٫۲۰ ۰٫۲۰ ۶٫۵-۷٫۵ A356.0
_ _ ۰٫۲۰ ۰٫۰۵ _ _ ۰٫۳۰-۰٫۴۵ ۰٫۰۵ ۰٫۱۰ ۰٫۱۲ ۶٫۵-۷٫۵ A356.2
_ _ ۰٫۲۰ ۰٫۰۵ _ _ ۰٫۴۵-۰٫۶ ۰٫۰۳ ۰٫۰۵ ۰٫۱۲ ۶٫۵-۷٫۵
۳۵۷٫۱
_ _ ۰٫۰۴-۰٫۲۰ ۰٫۱۰ _ _ ۰٫۴۰-۰٫۷ ۰٫۱۰ ۰٫۲۰ ۰٫۲۰ ۶٫۵-۷٫۵ A357.0
_ _ ۰٫۰۴-۰٫۲۰ ۰٫۰۵ _ _ ۰٫۴۰-۰٫۷ ۰٫۰۵ ۰٫۱۰ ۰٫۱۲ ۶٫۵-۷٫۵ A357.2
_ _ ۰٫۱۰-۰٫۲۰ ۰٫۲۰ _ ۰٫۲۰ ۰٫۴۰-۰٫۶ ۰٫۰۵ ۰٫۲۰ ۰٫۳۰ ۷٫۶-۸٫۶ ۳۵۸٫۰
_ _ ۰٫۲۵ ۰٫۳۵ _ _ ۰٫۲۰-۰٫۴۵ ۰٫۳۵ ۰٫۲۵ ۰٫۶ ۶٫۵-۷٫۵ ۳۵۶٫۰
_ _ ۰٫۲۵ ۰٫۳۵ _ _ ۰٫۲۵-۰٫۴۵ ۰٫۳۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵۰ ۶٫۵-۷٫۵ ۳۵۶٫۱
_ _ ۰٫۲۰ ۰٫۰۵ _ _ ۰٫۳۰-۰٫۴۵ ۰٫۰۵ ۰٫۱۰ ۰٫۱۳-۰٫۲۵ ۶٫۵-۷٫۵ ۳۵۶٫۲
_ ۰٫۱ _ ۰٫۴ ۰٫۱ _ ۲٫۵-۴٫۰ ۰٫۴-۰٫۶ ۰٫۱ ۰٫۸ ۱٫۰ ADC6
_ ۰٫۳ _ ۱٫۰ ۰٫۵ _ ۰٫۳ ۰٫۵ ۲٫۰-۴٫۰ ۱٫۳ ۷٫۵-۹٫۵ ADC10
_ ۰٫۳ _ ۱٫۰ ۰٫۵ _ ۰٫۳ ۰٫۵ ۱٫۵-۳٫۵ ۱٫۳ ۹٫۶-۱۲٫۰ ADC12
_ ۰٫۲۰ ۰٫۲۰ ۱٫۲ ۰٫۵۰ _ ۰٫۱۰-۰٫۳۰ ۰٫۶۰ ۲٫۷-۳٫۷ ۱٫۰ ۸٫۰-۱۰٫۰ AS9U3
۰٫۱ ۰٫۰۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵۰ ۰٫۳۰ _ ۰٫۰۵-۰٫۲۵ ۰٫۲۰-۰٫۶۰ ۲٫۸-۳٫۸ ۰٫۸ ۴٫۵-۶٫۰ AS5U3
۰٫۳ ۰٫۱ ۰٫۲ ۲٫۰ ۰٫۵ _ ۰٫۳۰ ۰٫۵ ۰٫۷-۲٫۵ ۱٫۰ ۹٫۰-۱۱٫۵ LM2
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۳ _ ۰٫۲۰ ۰٫۲-۰٫۶ ۲٫۰-۴٫۰ ۱٫۰ ۴٫۰-۶٫۰ LM4
۰٫۱ ۰٫۰۵ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۱ _ ۰٫۱۰ ۰٫۵ ۰٫۱ ۰٫۶ ۱۰٫۰-۱۳٫۰ LM6
۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۲ ۳٫۰ ۰٫۵ _ ۰٫۳۰ ۰٫۵ ۳٫۰-۴٫۰ ۱٫۳ ۷٫۵-۹٫۵ LM24
۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۰ ۰٫۳ _ ۰٫۳۵ ۰٫۲-۰٫۶ ۱٫۵-۲٫۵ ۰٫۸ ۶٫۰-۸٫۰ LM27
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۵ ۱٫۵ _ ۰٫۸ ۰٫۵ ۰٫۵ ۱٫۰ ۱۰٫۰-۱۳٫۰ LM13
۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۳ _ ۰٫۱-۰٫۳ ۰٫۲-۰٫۶ ۳٫۰-۵٫۰ ۱٫۰ ۵٫۰-۷٫۰ LM21
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۰ ۱٫۰ _ ۰٫۵-۱٫۵ ۰٫۵ ۲٫۰-۴٫۰ ۱٫۲ ۸٫۵-۱۰٫۵ LM26
۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰٫۸-۱٫۳ ۰٫۶ ۰٫۸-۱٫۳ ۰٫۶ ۱٫۳-۱٫۸ ۰٫۷ ۱۷٫۰-۲۰٫۰ LM28
این مطلب را به اشتراک بگذارید :
,

خواص و کاربرد آلیاژ کارپذیر آلومینیوم

آلیاژ کارپذیر آلومینیوم

آلیاژ های آلومینیوم کارپذیر شامل ۸ گروه آلیاژی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ است که هر یک با توجه به عناصر شیمیایی دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مختلفی هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
,

خواص و کاربرد آلیاژ های ریختگی آلومینیوم

آلیاژ ریختگی آلومینیوم

آلیاژ های ریختگی آلومینیوم دارای ۸ گروه است که با یک عدد چهار رقمی که بین رقم سوم و چهارم یک نقطه هست تعریف می گردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :