عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۳-۰۷-۱۴۰۲ دوشنبه سوم مهر ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه901840901540889012901293900993906233905933889433
مقدار پایه (تن)8008001000400300300400400
افزایش عرضه (تن)00000000
ضریب خرید2525252525252525
تسویهنقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۶ ماههنقدینقدینقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلاراکاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه901840801540889012901293900993906233905933
میزان عرضه8008001000400300300400
تقاضای اولیه225022502625167510001025800
تقاضای نهایی2150215025251475850975750
بالاترین نرخ1123999112380011300001071000107133310768891086889
میانگین نرخ1123999112081711222841068055106411210729821083971
پایین ترین نرخ1121891111702011166691061789106177710720201081321
میزان معاملات انجام شده8008001000400300300400
انتقال به مچینگ0000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس122586212237581225360116615111618451171530118/3528
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماههنقدینقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه