عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۴-۰۷-۱۴۰۲ سه شنبه چهارم مهر ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالابیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳شمش آلیاژ ۳۱۰۳بیلت ۷ – ۶۰۶۳ADC12شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ LM2بیلت ۷ – ۶۰۶۳ADC12شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ AS9U3ADC12شمش آلیاژ LM2ADC12شمش آلیاژ AS9U3شمش آلیاژ LM2مفتول ۹٫۵بیلت ۸ – ۶۰۶۳
عرضه کنندهایرالکوسالکونگین گلپایگاننگین گلپایگانیادگار پدریادگار پدرآذر صنعتپروفیل اراکآمینیس گلپایگانآمینیس گلپایگانالماس گلپایگانالماس گلپایگانالماس گلپایگانذوب گلپایگانذوب گلپایگانذوب گلپاسگانآلومرادآلومراد
قیمت پایه12339131233913895000123391311200001130000108000012339131120000113000011300001120000108000011200001130000108000011859851233913
مقدار پایه (تن)30025060605050404010010010010010090909010020
افزایش عرضه (تن)000000000000000000
ضریب خرید252510201010101010101010101010101010
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی/اعتباری ۴ الی ۹

ماهه کارمزد ۲/۴۶

نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدینقدینقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶
نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدی / اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲/۴۶نقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالابیلت ۷ – ۶۰۶۳بیلت ۱۱ – ۶۰۶۳بیلت ۷ – ۶۰۶۳شمش آلیاژ ۳۱۰۴
عرضه کنندهایرالکوسالکونگین گلپایگاننگین گلپایگان
قیمت پایه122391312239131223913895000
میزان عرضه3002506060
تقاضای اولیه0080120
تقاضای نهایی0020120
بالاترین نرخ001233913899399
میانگین نرخ001233913899399
پایین ترین نرخ001233913899399
میزان معاملات انجام شده002060
انتقال به مچینگ00400
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس001347242982004
تسویهعدم انجام معاملهعدم انجام معاملهنقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲%نقدی/اعتباری ۴ ماهه کارمزد ۲%
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه