عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۷-۰۸-۱۴۰۲ یکشنبه هفتم آبان ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی (ایرالکو)شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه897214896914904589904589904289903504895042904289903689881489
مقدار پایه (تن)9008001000500500500150300400400
افزایش عرضه (تن)0000000000
ضریب خرید25252525252525252525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدینقدینقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی (ایرالکو)شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه897214896914904589904589904289903504895289904289903689881489
میزان عرضه9008001000500500500150300400400
تقاضای اولیه17251750200090095010504506506250
تقاضای نهایی15751225200085095010504506256000
بالاترین نرخ1044629103789910442201121111103299910425391048789109662910862090
میانگین نرخ1040898103659410432481106596103073110193221046279108952510565930
پایین ترین نرخ10360001031629104278910999991027777101600010450000108698910489600
میزان معاملات انجام شده90080010005005005001503004000
انتقال به مچینگ00400000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس113649911318001139065120823111253981112942114237411895921153636تالار فرعی ساعت ۱۵
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدینقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه