عرضه بورس شمش آلومینیوم ۱۲-۰۶-۱۴۰۲ یکشنبه دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه886296885996873656890782892691876191
مقدار پایه (تن)8007001000600600400
افزایش عرضه (تن)000000
ضریب خرید252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماهه نقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL97 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه886292885996873656890782892691876191
میزان عرضه8007001000600600400
تقاضای اولیه24252375270020251625
تقاضای نهایی24252200227519251525
بالاترین نرخ10093331024888107107199188910024540
میانگین نرخ1009531102281110665099903939997940
پایین ترین نرخ1006888101902010571699878889968880
میزان معاملات انجام شده80070010006006000
انتقال به مچینگ000000
قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس110225111167511164463108135610916200
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماههنقدینقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه