عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۷-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۹۹

میزان عرضه آلومینیوم

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)۴۲۵۱۸۳۴۵۴۳۰۴۴۲۵۷۸۳۴۲۵۷۸۳۴۲۴۵۸۳
مقدار پایه (تن)۶۰۰۱۰۰۴۰۰۲۰۰۶۰۰
افزایش عرضه (تن)۱۴۰۰۲۰۰۱۶۰۰۳۰۰۱۵۰۰
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوالمهدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه (ریال)۴۲۵۱۸۳۴۵۴۳۰۴۴۲۵۷۸۳۴۲۵۷۸۳۴۲۴۵۸۳
میزان عرضه (تن)200030020005002100
تقاضای اولیه(تن)412046037607403500
تقاضای نهایی (تن)370046037007002900
بالاترین نرخ (ریال)442199464829444859431431432589
میانگین نرخ (ریال)438758461062436810428687428880
پایین ترین نرخ (ریال)437820437820431783427783426583
میزان معامله (تن)200030020005002000
انتقال به مچینگ (تن)00000
قیمت نهایی (با احتساب ۹ درصد مالیات و هزینه بورسی)479056503408476929468060468270