عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۲-۱۴۰۱ یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدی
قیمت پایه79431179411794011857208790611790611790311794011780000778311761311
مقدار پایه (تن)600600600600600600600400300200400
افزایش عرضه (تن)3001400240014002400240024006000300600
ضریب خرید2525252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماههنقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماههنقدی/اعتباری۳ ماههنقدینقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماههنقدی/اعتباری۳ الی ۶ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهیشمش ۹۹٫۷۰ -۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمایرالکوالمهدیالمهدی
قیمت پایه794311794311794011857208755000755000790311794011830000761311761311
میزان کل عرضه (تن)600400100040030003000300010003005001000
تقاضای اولیه3000650503003252509200500500
تقاضای نهایی005755050200250700000
بالاترین نرخ معاملات0079401185720875500075500079031179401100761311
میانگین نرخ معاملات0079401185720875500075500079031179401100761311
پایین ترین نرخ معاملات0079401185720875500075500079031179401100761311
میزان معاملات انجام شده0057550502002507000025
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0042535029502800275030000975
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی0086693793593882434384618086289786693700831234
عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضاعدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا