عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۹-۱۴۰۰ یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه650655648855695558646655646955650055638626636626
مقدار پایه (تن)600100100300400400500500
افزایش عرضه (تن)1400200100500800600500500
ضریب خرید2525252020252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه650655648855695558646655646955650055638626636626
میزان کل عرضه (تن)20003002008001200100010001000
تقاضای اولیه8950450525280037002825750250
تقاضای نهایی8275350525246034602375650250
بالاترین نرخ معاملات715009651069740891691791691955711999638626636626
میانگین نرخ معاملات713506649907740891691745687743710496638626636626
پایین ترین نرخ معاملات709789649459740891689960682559710262638626636626
میزان معاملات انجام شده200030020080012001000650250
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000350750
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی779038709598808938755278750908775751697281695097