عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۱۱-۱۴۰۱ یکشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۹ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه802919802619890574802919802619890574802919802619799620797520782120766120
مقدار عرضه (تن)1200120040020002000100350400600600800800
تقاضای اولیه3525235010003925207537511259501825150010000
تقاضای نهایی3300235010003225532537510759501500147510000
بالاترین نرخ معاملات1126959108699912469991145999802619107000910488881003889942230815399812889
میانگین نرخ معاملات1124860107889512134171137213802619105050410407351000608925757805355809318
پایین ترین نرخ معاملات111896010640201200000112388980261910310001029989990000916019797522804330
میزان معاملات انجام شده1200120040020002000100350400600600800
انتقال به مچینگ00000000000
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی12281731177986132486312416608763361146988113632110925091010783879323883650
نوع معاملاتنقدی /اعتباری ۳ ماههنقدی /اعتباری ۳ ماههنقدی /اعتباری ۳ ماههنقدی /اعتباری ۶ ماهه تحویل فورینقدی تحویل ۳ ماههنقدی تحویل فورینقدینقدینقدینقدینقدی /اعتباری ۳ ماهه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.