عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۸-۱۴۰۱ یکشنبه بیست و دوم آبان ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه703182703482703782703482780199703182701682700182682982667282
مقدار پایه (تن)6002004004004000200600300200600
افزایش عرضه (تن)14003006006000300400200100600
ضریب خرید25252525252525252525
تسویهنقدینقدینقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدینقدینقدینقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۱۱ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه703182703482703782703482780199703182703182701682700182682982667282
مقدار عرضه(تن)200050010001000400050020010005003001200
تقاضای اولیه36001700347530255010257751825500150
تقاضای نهایی340016002950295050875775150020025
بالاترین نرخ معاملات779200785000771999765000780199764230788929763889700182682982
میانگین نرخ معاملات771375784578768039763461780199761594786825737428700182682982
پایین ترین نرخ معاملات758999783889763000759600780199756886784200722800700182682982
میزان معاملات انجام شده20005001000100050500200100050025
انتقال به مچینگ000039500000275
قیمت تمام شده معاملات +۹% مالیات و هزینه های بورسی842222856638838580833581851856831543859091805157764490745710معامله در تالار فرعی