عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۸-۱۴۰۰ یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکومولد نیروگاهی تجارت فارسسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه645351690526645951625601641951645351633922631922
مقدار پایه (تن)600100350400200400500500
افزایش عرضه (تن)14002000600300600500500
ضریب خرید2525252020252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکومولد تجارت نیروگاهی فارسسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه645351690526645951642251641951645351633922631922
میزان کل عرضه (تن)20003003501000500100010001000
تقاضای اولیه5375775775322021802875300100
تقاضای نهایی5275775750322020802575300100
بالاترین نرخ معاملات682999718430683899672889692999686519633922631922
میانگین نرخ معاملات671009717987683016672889692999684460633922631922
پایین ترین نرخ معاملات676888713113682929672889692999683889633922631922
میزان معاملات انجام شده200030035010005001000300100
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000700900
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی732639783930745748734690756647747324692145689961