عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۷-۰۳-۱۴۰۲ یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش AL96 – 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه858412858112810897810897861737842596841096839596820096
مقدار پایه (تن)600600400400400600200200400
افزایش عرضه (تن)600600600600350200000
ضریب خرید252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۳/۱۴نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۳/۱۴نقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ هزار پوندیشمش AL96 1000 پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرممولد نیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه858412858112810897810897861737853244842596841096839596820096
مقدار عرضه (تن)1200120010001000750150800200200350
تقاضای اولیه3400345036503650245095024006758000
تقاضای نهایی3300327534252725245080023506757500
بالاترین نرخ معاملات124399912278891246899127588911469991158999120889915689911908890
میانگین نرخ معاملات1229925122229912457131226928113745911589861207879115674111866170
پایین ترین نرخ معاملات1226119121866612389991215779112896011589601206599115655911800000
میزان معاملات12001200100010007501508002002000
انتقال به مچینگ0000000000
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی1342887133456113601261339615124192912654331318718126298212596020
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی / اعتباری ۶ ماههنقدی / اعتباری ۶ ماههنقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههتالار فرعی ساعت ۱۵
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه