عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۷-۱۰-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۷ دی ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه536764536746534964573696520979520979521279521279536164516079
مقدار پایه (تن)400200200200400200600200400600
افزایش عرضه (تن)160030030030016003009003006001400
ضریب خرید20202020202020202525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۲ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • در کلیه عرضه ایرالکو و آلومینای جاجرم علاوه بر ۵ درصد کاهش قیمت در فرمول میزان ۳ درصد کاهش قیمت در تابلو معاملات اعمال خواهد شد.
  • عرضه ایرالکو بصورت نقدی و اعتباری ۳ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۶۰ تن است.
  • در قیمت های عرضه سالکو ۸ درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ شده است.
  • عرضه سالکو بصورت نقدی و اعتباری ۳ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۶۰ تن است.
  • در عرضه جاجرم علاوه بر ۵ درصد کاهش قیمت در فرمول میزان ۳ درصد کاهش قیمت در تابلو معاملات اعمال خواهد شد.
  • عرضه جاجرم بصورت نقدی و اعتباری ۲ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۲۵ تن است.
  • در عرضه المهدی علاوه بر ۸ درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ ۴۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید. عرضه نقدی اعتباری ۳ ماهه و حداقل میزان خرید اعتباری ۵۰ تن است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه509926509926508216545011506559506559506853506853509326505677
میزان کل عرضه200050050050045000150050010002000
تقاضای اولیه7002060201020150020100500
تقاضای نهایی5002060201020124020100200
بالاترین نرخ معاملات509926509926508216545011506559506853506853509326505677
میانگین نرخ معاملات509926509926508216545011506559506853506853509326505677
پایین ترین نرخ معاملات509926509926508216545011506559506853506853509326505677
میزان معاملات انجام شده (تن)500206020102086020100200
انتقال به مچینگ150048044048034806404809001800
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی5567605567605548935950675530840553405553405556105552121
نوع معاملات انجام شدهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۲ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
  • در کلیه عرضه ها شمش و بیلت با کاهش ۱۰ درصدی در فرمول قیمت گذاری عرضه شد.