عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۹-۰۳-۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه504200504200538852500200500800499900494200
مقدار پایه (تن)600100100400200600400
افزایش عرضه (تن)14001001001900500900600
ضریب خرید20202020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه ایرالکو صرفا نقدی می باشد.
  • عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه504200504200500200500800499900494200
میزان کل عرضه (تن)2000200230020001500
تقاضای اولیه5680540456020604600
تقاضای نهایی4560540454020604350
بالاترین نرخ معاملات532589518569519289516599523059
میانگین نرخ معاملات524385518004516062512383523013
پایین ترین نرخ معاملات524300517899513820511499521699
میزان معاملات انجام شده200020023007001500
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00000
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی572547565580563460559443571049عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا