عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه544820543020582316541420541420544820539816
مقدار پایه (تن)600100200400400400600
افزایش عرضه (تن)14001003006006006001400
ضریب خرید20202020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماههنقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۲٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت سالکو ۴۰۰۰ ریال و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه544820543020582316541420541420544820539816
مقدار پایه (تن)600100200400400400600
افزایش عرضه (تن)14001003006006006001400
ضریب خرید20202020202525
تسویهنقدینقدینقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماههنقدینقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماههنقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.