عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۳-۰۷-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم در روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۹۹

میزان عرضه آلومینیوم

محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۵۰ پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)448514479269448514447215447915
مقدار پایه (تن)400200200400۶۰۰
افزایش عرضه (تن)16003003007002400
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوجاجرمالمهدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصولشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندیشمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوجاجرمالمهدی
میزان عرضه(تن)200050050011003000
تقاضای اولیه(تن)296040074020251200
تقاضای نهایی(تن)1400602402025600
بالاترین نرخ(ریال)479268448514448514457819447915
میانگین نرخ(ریال)479268479268448514456104447915
پایین ترین نرخ(ریال)479268479268448514455299447915
میزان معامله(تن)1400602401100600
انتقال به مچینگ(تن)60044026002400
قیمت نهایی(با احتساب ۹ درصد مالیات وهزینه بورسی)489708523286489708497995489054