عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۰-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه500776500776499066535498497000497000500176496490
مقدار پایه (تن)600100200200600600400600
افزایش عرضه (تن)190020030030024004006001400
ضریب خرید2020202020202525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۲ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
 • در عرضه ایرالکو قیمتهای ارائه شده با احتساب ۵ درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ شده است.
 • عرضه ایرالکو بصورت نقدی و اعتباری ۳ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۶۰ تن است.
 • در قیمت های عرضه سالکو ۸ درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ شده است.
 • عرضه سالکو بصورت نقدی و اعتباری ۳ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۶۰ تن است.
 • در عرضه جاجرم علاوه با احتساب ۸ درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ شده است.
 • عرضه جاجرم بصورت نقدی و اعتباری ۲ ماهه از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد. حداقل خرید اعتباری ۲۵ تن است.
 • در عرضه المهدی علاوه بر ۱۰ درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ ۴۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید. عرضه نقدی اعتباری ۳ ماهه و حداقل میزان خرید اعتباری ۵۰ تن است.
 • در کلیه عرضه ها ممکن است تخفیف های بیشتری در تالار همراه باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵- ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه500776500776499066535498497000497000500176496490
میزان کل عرضه25003005002003000100010002000
تقاضای اولیه5202060206600025
تقاضای نهایی46000202600025
بالاترین نرخ معاملات5007760053549849700000496490
میانگین نرخ معاملات5007760053549849700000496490
پایین ترین نرخ معاملات5007760053549849700000496490
میزان معاملات انجام شده (تن)42000202600025
انتقال به مچینگ2040001802740001975
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی5467700058468154264700542090
نوع معاملات انجام شدهنقدی/اعتباری ۳ ماههبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدبه دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشدنقدی/اعتباری ۳ ماهه
 • در کلیه عرضه ها شمش و بیلت با کاهش ۱۰ درصدی در فرمول قیمت گذاری عرضه شد.
 • در عرضه های شرکت ایرالکو علاوه بر ۱۰ درصد تخفیف مبلغ ۴۰۰۰ ریال بابت هزینه حمل کسر گردید.
 • در عرضه های سالکو علاوه بر ۱۰ درصد تخفیف مبلغ ۷۰۰۰ ریال بابت هزینه حمل کسر گردید.
 • در عرضه های المهدی علاوه بر ۱۰ درصد تخفیف مبلغ ۸۰۰۰ ریال بابت هزینه حمل کسر گردید.