قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۵-۴۰۱ الی ۰۶-۰۵-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2426.402353.5072.90افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)261719260912807افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)66421164228921922افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)66391164198921922افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)66361164168921922افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)73660871227524333افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.