قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۷-۴۰۱ الی ۰۷-۰۷-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2203.402271.3067.90کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)269283268568715افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)65327267159818326کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)65297267129818326کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)65267267099818326کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)72446674480820342کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.