قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۲-۱۱-۴۰۰ الی ۰۷-۱۱-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)3048.002962.7085.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2461392476311492کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)78459276727017322افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)78429276697017322افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)78399276667017322افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)87023185100319228افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.