قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۲-۱۲-۹۹ الی ۰۷-۱۲-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته جاریمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2106.902058.6048.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2394092350924317افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)52770950633921370افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)52740950603921370افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)52710950573921370افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)56400654114122866افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.