قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۰۴-۴۰۱ الی ۰۹-۰۴-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2470.602546.4075.80کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2532622502992963افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)65446666664212176کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)65416666634212176کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)65386666604212176کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)70617571932513150کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.