قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۴-۱۱-۹۹ الی ۰۹-۱۱-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته قبلمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)1975.002010.8035.80کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)23598225253016548کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)46666450330941722کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)46636450300941722کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)46606450270941722کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)49868853789744643کاهشی