قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۷-۰۱-۴۰۰ الی ۱۲-۰۱-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2148.202188.3041.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2337242293291450کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5252805250236519افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5249805247236519افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5246805244236519افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)5614075611326976افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.