قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۳-۴۰۰ الی ۱۳-۰۳-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2359.602424.1064.50کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)204236204859623کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)50420051954615346کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)50390051924615346کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)50360051894615346کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)53885255527216420کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.