قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۵-۴۰۱ الی ۱۳-۰۵-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2433.802426.407.40افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2634062617191687افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)6705266642116315افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)6702266639116315افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)6699266636116315افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)7436187366087010افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.