قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۳-۰۶-۴۰۰ الی ۱۸-۰۶-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2693.002642.7050.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)229474229217257افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)64647463361112770افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)64608163331112770افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)64578163301112770افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)69098667732113665افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.