قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۳-۰۹-۴۰۰ الی ۱۸-۰۹-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2651.502680.5029.00کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)234608235602994کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)6506566605509894کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)6503566602509894کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)6500566599509894کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)69555970614610587کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.