قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۰۱-۴۰۰ الی ۱۹-۰۱-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)225.252229.604.35کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)227259227879620کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5290655315422477کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5287655312422477کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5286455309422477کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)5654575681082477کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.