قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۸-۴۰۰ الی ۲۰-۰۸-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2646.502773.60127.10کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)232171232343172کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)64268967402531336کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)64238967372531336کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)64208967342531336کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)68703572056433529کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.