قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۰۲-۴۰۱ الی ۲۲-۰۲-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2897.503079.40181.90کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2498432466503193افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)75709679431337217کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)75679679401337217کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)75649679371337217کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)81701685721040194کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.