قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۰۳-۴۰۰ الی ۲۰-۰۳-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2425.632359.6066.03افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)203271204236965کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)51584850420011648افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)51584850390011648افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)51524850360011648افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)55131553885212463افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.