قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۰۷-۴۰۰ الی ۲۲-۰۷-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2896.302883.2013.10افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)232977232053924افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)7057346997635971افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)7054346994635971افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)7051346991635971افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)7544947481046390افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.