قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۴-۴۰۲ الی ۲۲-۴-۴۰۲ شمش ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2098.402122.2023.80کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180بدون تغییر
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)84511585579810683کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)84481585539710582کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)84451585509710582کاهشی