قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۰۲-۴۰۰ الی ۲۲-۰۲-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2468.872409.3059.57افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2222372295987361کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)5739635786624699کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)5736635783624699کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)5733635780624699کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)6134996185265027کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.