قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۸-۱۰-۴۰۰ الی ۲۳-۱۰-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2878.382763.7054.88افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2468802430172974افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)74319270244922932افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)74289270214922932افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)74259270184922932افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)82427677905225453افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.