قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۹-۰۴-۴۰۰ الی ۲۴-۰۴-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2496.502500.003.50افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2208042150425.762افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)57664356239614247افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)57634356209614247افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)57604356179614247افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)61636660112215244افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.