قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۹-۰۶-۴۰۱ الی ۲۴-۰۶-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2263.402347.5084.10کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2670632654591604افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)66551768608120564کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)66521768578120564کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)66491768548120564کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)73805876088422826کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.