قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۰-۰۶-۴۰۰ الی ۲۵-۰۶-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2794.902693.00101.90افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)229071229474403کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)66963964647423258افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)66933964608123258افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)66903964578123258افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)71587269098624886افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.