قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۰-۱۲-۴۰۱ الی ۲۵-۱۲-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2292.502341.2048.70کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)71606573126515200کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)71576573096515200کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)71546573066515200کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)79416681103816872کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.