قیمت شمش بیلت آلومینیوم ۲۳-۲-۴۰۲ الی ۲۸-۲-۴۰۲ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2264.132314.3850.25کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)283.718283.7180بدون تغییر
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)78928572289466391افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)78898572259466391افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)78898572259466391افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)000نامعلوم