قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۱۰-۴۰۰ الی ۳۰-۱۰-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2962.702878.3884.32افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)247631246880751افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)76727074319224078افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)76697074289224078افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)76667074259224078افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)85100382427626727افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.