قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۵-۱۱-۹۹ الی ۳۰-۱۱-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته قبلمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2058.601980.7077.90افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2350922323462746افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)50633948151724822افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)50603948121724822افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)50573948091724822افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)54114151458126560افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.