قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۶-۱-۴۰۲ الی ۳۱-۱-۴۰۲ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2303.132332.1329.00کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)7193837284349015کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)7190837281349015کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)7187837278349015کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)7978498078969015کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.