قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۷-۰۶-۴۰۰ الی ۰۱-۰۷-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2889.802794.9094.90افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2302492290711178افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)69591566963926276افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)69561566933926276افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)69531566903926276افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)74398771587228115افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.