قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۷-۱۰-۹۹ الی ۰۲-۱۱-۹۹ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخنرخ هفته جارینرخ هفته قبلمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2010.802028.2017.40کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2525302553682838کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)50330951478111472کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)50300951448111472کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)50270951418111472کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)53789755017310753کاهشی
توضیحات

قیمت های پایه هفته جاری با احتساب ۱۰ درصد کاهش در فرمول قیمت پایه لحاظ شده است.