قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۹-۰۸-۴۰۰ الی ۰۴-۰۹-۴۰۰ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2640.602597.6043.00افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2338712316092262افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)64595162930016651افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)64565162900016651افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)64535162870016651افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)69052667270917817افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.