قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۳۱-۰۲-۴۰۱ الی ۰۵-۰۳-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2706.602897.50190.90کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2488282498431015کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)70438475709652712کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)70408475679652712کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)70378475649652712کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)76008781701656929کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.